Biała lista podatników VAT to stosunkowo nowy wykaz podatkowy, który istnieje w systemie prawnym dopiero od 1 września 2019 roku. Wcześniej istniały trzy rejestry podatników – obecnie funkcjonuje jeden wykaz tzw. białej listy podatników VAT.

Głównym celem tego wykazu jest sprecyzowanie aktualnego statusu podatnika w świetle podatku VAT.

Jak funkcjonuje biała lista?

Wykaz białej księgi przedsiębiorców to wszelkie niezbędne informacje o danym podatniku np. adres siedziby, data i podstawa prawna rejestracji, numery rachunków rozliczeniowych, NIP, REGON, PESEL oraz numer w KRS.

W skład listy wchodzą:

– czynni i zwolnieni podatnicy zarejestrowani do celów VAT,

– podatnicy niezarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego lub wykreśleni z rejestru VAT,

– podatnicy, którzy zostali przywróceni do rejestracji VAT.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi codziennie aktualizowany wykaz podatników w elektronicznej bazie danych, do której podatnik ma bezpłatny wgląd.

W bazie aktualizowane są również na bieżąco rachunki rozliczeniowe kontrahentów, tak aby uniknąć płatności za rachunek spoza białej listy.

Sankcje podatkowe od 2020 roku

Od 1 stycznia br. obowiązują sankcje podatkowe, które mogą być zastosowane wobec podatników, którzy dokonają płatności o wartości ponad 15 tys. zł na rachunek bankowy spoza białej listy. Grozi im za to utrata prawa do zaliczenia wydatku do kosztów oraz ewentualna odpowiedzialność solidarna za VAT sprzedawcy.

Dlatego tak ważne jest sprawdzenie, czy sprzedawca aktualnie figuruje na białej liście.

W sytuacji, gdy nie istnieje on w wykazie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, należy wycofać się z transakcji lub przekonać sprzedawcę do dokonania niezwłocznej rejestracji swojego rachunku.

Istnieje także inna możliwość, a mianowicie dokonanie przelewu dla kontrahenta spoza białej listy i powiadomienie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Zawiadomienia należy dokonać na druku ZAW-NR w 3 dni od przelewu. Definiuje to art. 117ba ordynacji podatkowej. Podobnie należy postąpić w wypadku omyłkowego przelewu do osoby spoza białej listy.

Split payment, czyli należność w podzielonej płatności, daje możliwość uniknięcia sankcji w postaci solidarnej odpowiedzialności za przelew na konto spoza bazy danych. Jednak będzie miała tutaj zastosowanie sankcja w podatku dochodowym. Analogicznie, jak w powyższej sytuacji, należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 3 dni od wykonania przelewu, zgodnie z art. 22p ust. 4 ustawy o PIT, art. 15d ust. 4 ustawy o CIT.