Naruszenie przepisów podatkowych nie musi wiązać się z ryzykiem nałożenia wysokiej kary. Podatnik może jej uniknąć, gdy złoży czynny żal. Czym dokładnie jest tego typu skrucha? W jaki sposób można skorzystać z takiego prawa?

Każdemu może przytrafić się przeoczenie terminu złożenia deklaracji lub błąd przy wpłacaniu podatku. Gdy dokumenty nie zostały złożone, a opłaty wniesione lub też podatnik popełnił błędy przy rozliczeniach, nie jest jeszcze za późno, by uchronić się przed nieprzyjemnymi konsekwencjami. 

Czym jest czynny żal?

Jest to rodzaj instytucji regulowanej przez Kodeks karny skarbowy, który pozwala na uniknięcie kar przy rozliczaniu podatków oraz innych opłat na rzecz instytucji państwowych. 

Za błędy lub niedotrzymanie terminów płatności podatków grozić może kara grzywny, a nawet ograniczenia i pozbawienia wolności. Poprzez złożenie żalu oraz korektę popełnionego błędu podatnik może uniknąć kary. 

Należy jednak pamiętać o tym, że skrucha nie zadziała wtedy, gdy organy już wykryły nieprawidłowości i wszczęły postępowanie, a także wtedy, gdy podatnik kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, organizował grupę przestępczą albo nakłaniał do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.

Przy składaniu czynnego żalu podatnik musi:

– ujawnić okoliczności związane z czynem i wskazać na osoby, które są za niego odpowiedzialne,

– spłacić wszystkie należności w wyznaczonym przez organ terminie,

– złożyć wszelkie przedmioty podlegające właśnie temu obowiązkowi, który nie został dopełniony.

W jaki sposób można wnieść skruchę?

Podatnik, który wykrył popełniony przez siebie błąd i chciałby go naprawić, musi złożyć pismo do naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub do właściwego organu związanego ze sprawą. Nie istnieje oficjalny formularz czynnego żalu, ale w sieci można znaleźć jego wzory.

Dzisiaj można złożyć również elektroniczny czynny żal. Podatnik nie musi wtedy osobiście udawać się do urzędu. W tym celu należy zastosować skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portal podatkowy. Wykorzystuje się wtedy wzór pisma ogólnego. Do podpisania dokumentu konieczne jest użycie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.