Współcześnie umowa zlecenia to jedna z najczęściej spotykanych form zatrudnienia. Do jej zalet należy zaliczyć przede wszystkim elastyczność, brak potrzeby ponoszenia składek na ubezpieczenie chorobowe oraz możliwość świadczenia pracy poza siedzibą zleceniodawcy. Warto podkreślić, że umowa zlecenia jest zaliczana do umów cywilnoprawnych i w związku z tym znajdują zastosowanie w stosunku do niej przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 734-751) z wyłączeniem Kodeksu Pracy.

W ramach umowy zlecenia jedna osoba (zwana zleceniobiorcą) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności dla innej osoby (zleceniodawcy) na warunkach wskazanych w umowie. Często pracodawca traktuje ten rodzaj kontraktu jako zamiennik umowy o pracę, gdyż decyduje to o niższym koszcie dla pracodawcy. Jeżeli jednak pomimo nazwania umowy zleceniem warunki tej współpracy odpowiadają wszystkim cechom umowy o pracę to jest to umowa o pracę, a pracodawca może być zagrożony grzywną w wysokości od 1000 do nawet 30 000 zł (na podstawie art. 281 lub powództwa o ustalenie stosunku prawnego w formie umowy o pracę).

Przeczytaj również: https://kapitalni.org/pl/artykuly/umowa-zlecenie-charakterystyka-oraz-wady-i-zalety,73,455

Czym różni się umowa zlecenie od umowy o pracę?

Każdy pracownik powinien znać różnice pomiędzy zleceniem a umową o pracę. W przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca posiada więcej swobody, gdyż nie jest zobowiązany do pracy w konkretnie określonym miejscu czy czasie, a zlecenie może nawet zostać wykonane przez osobę trzecią. Ten rodzaj umowy nie musi być odpłatny, a wynagrodzenie nie zawsze po jej zawarciu będzie wpływać na konto co miesiąc. Istotną cechą tego rodzaju umowy jest fakt, że zleceniobiorca za szkody wyrządzone zleceniodawcy lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem zlecenia odpowiada całym swoim majątkiem. Do najważniejszych zasad traktujących o umowie zlecenia zalicza się fakty takie jak:

– zleceniobiorca nie jest pracownikiem (umowa ta podlega pod Kodeks cywilny, a nie Kodeks pracy);

– osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej ma także prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

– w trakcie wykonywania zlecenia brak jest gwarancji prawa do płatnego urlopu;

– umowa zlecenia stanowi podstawę do ubezpieczeń społecznych, a uzyskany z niej przychód podlega oskładkowaniu (emerytalna, rentowa i zdrowotna) oraz opodatkowaniu;

– po przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przysługuje zasiłek chorobowy.

Na pewno świadczenie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej daje więcej swobody (wybór miejsca i czasu pracy), jednakże nie oferuje tak szerokiej gamy przywilejów jaką posiadają pracownicy etatowi (np. prawo do urlopu macierzyńskiego). Dodatkowo odpowiedzialność zleceniobiorcy jest nieograniczona (chyba że pojawi się odpowiedni zapis w umowie lub wykupiona zostanie polisa OC).